Klicka på bilden för att se video

Tre sätt att introducera kod i undervisningen

I och med att läroplansförändringarna från juli 2018 har tydligare skrivningar kring digital kompetens ska du som lärare arbeta med programmering. På Internetstiftelsens öppna lärresurs Digitala lektioner finns massor med lektioner som du kan använda i ditt arbete för att stärka elevernas digitala kompetens. I den här filmen ger Kristina Alexanderson tre tips på hur du kan starta ett arbete med kod i undervisningen. Allt för att du ska utveckla dina elevers digitala kompetens.

Introducera arbetet med programmeringen genom

  1. samtal om den programmerade vardagen
  2. ord och begrepp kopplade till programmering och kod
  3. analog programmering.

Samtala om den programmerade vardagen

Här vill jag tipsa om lektionen Undersök vad som är programmerat. I lektionen ges eleverna tillfälle att undersöka vad som kan finnas programmerat i skolvardagen och eleverna får också möjlighet att fundera på att skissa på möjliga tekniska uppfinningar som kan behövas i skolvardagen.

Jag vill också tipsa om lektionen Hur fungerar en dator? som utgår från att eleverna får undersöka datorn och datorns olika delar. Utgångspunkten är följande sekvens som eleverna får sätta ord på, sedan är lektionen en naturlig övergång till nästa del som handlar om ord och begrepp kopplade till programmering.

Ord och begrepp

Vill du arbeta med ord och begrepp så finns det fler lektioner som du kan använda. Jag vill först tipsa om lektionsserien Hur fungerar en robot som handlar om datalogiskt tänkande. Den lektionsserien handlar om roboten Svea som det finns arbetsblad kring. I den tredje lektionen får eleverna möjlighet att skapa en sekvens och pröva att följa en algoritm.

För dig som ska introducera kod vill jag även rekommendera lektionsserien Grunderna i programmering, i den lektionsserien finns också arbetsblad till alla lektioner. I lektionen Grunderna i programmering 2, lär sig eleverna mer om hur de kan ha hjälp av loopar, och i arbetsbladet lär sig använda loopar för att förenkla instruktioner. Jag vill också tipsa om lektion 4, som handlar om buggar. Där finns ett arbetsblad som handlar om buggar och förståelse för hur man känner igen dem och vad det är. Eleverna får skriva enkla instruktioner med hjälp av pilar för att undvika buggar.

Analog programmering

Ett naturligt sätt att ta sig vidare är att börja med analog programmering för att eleverna fysiskt ska kunna gestalta och förstå orden och begreppen. Här vill jag rekommendera lektionerna:

Programmera en mänsklig robot, där eleverna lär sig använda programmeringsbegrepp för att skriva ett program för en kompis som får agera som robot. Detta ger eleverna möjlighet att reflektera kring skillnader mellan instruktioner till en människa och en maskin.

Och lektionen Programmering, dans och loopar som ger dig möjlighet att förstå begrepp som loopar och algoritmer. Till den lektionen såväl som andra finns naturligtvis arbetsblad som du kan skriva ut och använda.

Och du… Du vet väl att Digitala lektioner är en öppen lärresurs som du fritt får använda, bearbeta och sprida, så tipsa gärna en kollega. Använd resursen för att stärka elevernas digitala kompetens. Du har väl inte missat att du lätt kan ladda ner materialet och sprida det direkt till eleverna via Google Classroom?

Tips på lektioner för att introducera programmering

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss