Vem får se min bild?

Lektionen handlar om etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala medier utifrån sociala och etiska aspekter.

Boel Nygren är ämneslärare och har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öka elevernas förståelse för vilken typ av bilder man vill eller bör dela med sig av.

Förberedelser

Ta reda på vilka sociala medier eleverna använder så att du kan ta deras kanaler som exempel i den avslutande diskussionen. Om du vill använda egna foton istället för bilderna som finns här, förbered det. Sätt upp bilderna i klassrummet. Sätt upp ett blad med de sex punkterna om hur bilden kan spridas vid vardera bild.

Vill du veta mer om barns och ungas bilder på nätet? Läs dessa kapitel:

Genomförande

Tala om för eleverna att de tyst ska gå runt och titta på bilderna och sedan sätta sig ner. Förklara att de strax ska få gå runt bland bilderna igen och att de då ska bestämma sig för hur de kan tänka sig att använda bilden om de hade varit med på den. Gå igenom de sex alternativen. Skulle de kunna

 • trycka bilden på en t-shirt och använda den
 • ha bilden på sin mobiltelefonskärm
 • använda den i skolans fotokatalog
 • skicka den till en kompis med sms
 • skicka den till en kompis med snapchat
 • inte visa den alls?

Be eleverna titta på bilderna igen och sätta kryss i rutan för det eller de alternativ de kan tänka sig för respektive bild. Samtala om resultatet. Varför valde de som de gjorde? Var det någon bild som fick många kryss i flera kolumner? Någon bild som fick väldigt få kryss? Fundera kring vilka bilder man vill sprida och vilka bilder man kanske ska vara försiktig med att sprida eller dela. Nämn gärna ordet integritet.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Språkbruk

 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Språkbruk

 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 7-9)

Bildframställning

 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vem får se bilden?

Instruktioner

Titta på bilderna. Välj hur du skulle vilja använda dem.

Om det var du som var med på bilden, hur skulle du vilja använda den? Sätt ett kryss för de alternativ som du väljer.

Jag skulle

 • trycka bilden på en t-shirt och använda den
 • ha bilden på min mobiltelefonskärm
 • använda bilden i skolans fotokatalog
 • skicka bilden till en kompis med sms
 • skicka bilden till en kompis med snapchat
 • inte visa bilden alls.

 

2 Lektionsdel 2:

Dela försiktigt

Instruktioner

Räkna kryss och samtala om resultatet.

Räkna kryss

Räkna samman kryssen. Är det någon bild som

 • har fått väldigt många kryss på flera alternativ
 • har fått väldigt få kryss på flera alternativ
 • bara har fått kryss på ”Inte visa alls”?

Samtala om resultatet

 • Vad har bilderna som har fått få kryss gemensamt?
 • Vad har bilderna som har fått många kryss gemensamt?
 • Vad tycker du att man ska tänka på innan man delar en bild på nätet?
 • Är det skillnad mellan att dela sin egen bild och någon annans? Varför då?
3 Lektionsdel 3:

Om du var fotograf?

Instruktioner

Titta på bilderna igen och ta ställning till hur du skulle agera om du var fotograf och tagit bilden av din kompis

Om du var fotografen till bilden, hur skulle du då göra?

Ta ställning till följande frågor:

 • Är det en bra bild?
 • Kommer din kompis att gilla bilden?
 • Kan bilden skapa problem för dig eller kompisen?
 • Är det ok att mormor eller farmor ser den?
 • Kommer du tycka att det var ett bra beslut att publicera den om ett år?

Vilka bilder skulle du publicera av din kompis, och varför?

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss