Värdera källor - Är fågeln farlig?

En introduktion till ett källkritiskt samtal utifrån en bild.

Kristina Alexanderson har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att på ett enkelt sätt introducera digital källkritik.

Förberedelser

När ni ska arbeta med att analysera den här bilden kan det vara bra att under samtalet hjälpa eleverna att hitta till orden sant, falskt, information, fakta, åsikt, fantasi, påhitt, kontrollera samt granska. Använd frågorna som stöd om eleverna inte kommer igång på egen hand.

Skriv ut bilden så att eleverna få en bild per par.

Genomförande

Eleverna börjar med att arbeta i par. De ska titta på bilden i lektionsdel 1 och besvara frågorna till den. Som avslutning på lektionen kan ni gemensamt sammanfatta elevernas bästa tips för hur man ska granska källor.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 1-3)

Bildanalys

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Titta på bilden

Instruktioner

Arbeta i par och använd bilden som utgångspunkt.

Frågor att fundera över

 • Vad föreställer bilden? Beskriv den.
 • Hur många fåglar ser du?
 • Är det samma fågel på alla platser?
 • Vad får du reda på om fågeln när du tittar på bilden?
 • Om du fick välja en fågel som du kan presentera som den riktiga fågeln, vilken fågel skulle du välja då? Förklara hur du tänker.
 • Varför har personen på bilden ett förstoringsglas tror du? Vad använder man det till?
 • Om personen på bilden ska berätta för sin kompis om fågeln vad tycker ni att hen ska berätta då?
 • Hur skulle du göra om du skulle ta reda på mer om en särskild fågelart? Berätta för varandra.
2 Lektionsdel 2:

Sammanfatta och reflektera

Instruktioner

Sammanfatta diskussionen genom nedanstående uppgift.

Uppgift

Sammanfatta gemensamt era bästa tips tillsammans för hur man ska granska källor.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss