Vad är en källa?

Introducera ett källkritiskt förhållningssätt genom att arbeta med en bild som utgångspunkt.

Kristina Alexanderson har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att på ett enkelt sätt låta eleverna öva på källkritiskt tänkande.

Förberedelser

När ni ska arbeta med att analysera bilden i lektionsdel 1 kan det vara bra att under samtalet hjälpa eleverna att hitta till orden sant, falskt, information, fakta, åsikt, fantasi, påhitt, kontrollera samt granska. Använd frågorna som stöd om eleverna inte kommer igång på egen hand.

Skriv ut bilden så att eleverna får en bild per par.

Genomförande

Låt eleverna arbeta med bilden och använda frågorna till stöd i samtalet om källkritiskt tänkande och ett kritiskt förhållningssätt.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 1-3)

Bildanalys

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Titta på bilden

Instruktioner

Arbeta i par. Titta på bilden och besvara frågorna.


Frågor att fundera över

 • Vad föreställer den?
 • Vad tror du att personen på bilden gör?
 • Vad är en källa?
 • Vilka olika källor ser du på bilden?
 • Vad tror du att roboten gör?
 • Vilka fler källor skulle du vilja se på hyllan?
 • Vad tror du att personen på bilden ska använda informationen i källorna till?
 • Vad innebär det att göra en källkritisk granskning?
2 Lektionsdel 2:

Reflektera och sammanfatta

Instruktioner

Sammanfatta i helklass enligt nedan.

Fråga att besvara

Sammanfatta era gemensamma slutsatser om vad det innebär att vara källkritisk genom att besvara frågan:

 • Vad innebär det att vara källkritisk?

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss