Klicka på bilden för att se video

Undersök och diskutera sökalgoritmer

Lektionen handlar om att undersöka vad en algoritm är samt att testa algoritmer genom att kritiskt titta på sökningar som görs via olika söktjänster.

Kristina Alexanderson har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gjort för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att eleverna ska få förståelse för hur algoritmer påverkar en användares sökresultatet.

Förberedelser

Du bör ha testat de olika övningarna innan du gör dem med eleverna. Försäkra dig om att du känner till skillnaderna mellan de olika söktjänsterna. Gå igenom den korta presentationen av de olika söktjänsterna för att se hur de presenterar sig själva och hur Wikipedia presenterar dem. Använd gärna presentationen tillsammans med eleverna.

Sista momentet i lektionen är en debattövning. Elever som inte är vana att debattera kan behöva förberedas och få lite tips för att ges möjlighet till att ha en lyckad debatt.

Genomförande

Inled lektionen med att be eleverna beskriva en algoritm. Därefter ska de upptäcka och beskriva hur sökalgoritmer i olika söktjänster som Google, Bing, Yahoo och DuckDuckGo påverkar sökningar.

I den avslutande debattövning om algoritmers betydelse för informationssökning ska eleverna delas upp i två lag. Genom övningen får eleverna bland annat öva på att argumentera samt lyssna på och bemöta en motståndares anföranden och argument.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, en webbplatser eller dagstidningar
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation via elektroniska medier samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 7-9)

Tekniska lösningar

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Beskriv en algoritm

Instruktioner

Titta på bilden och gör uppgiften.

Uppgift

En algoritm kan beskrivas med hjälp av infografiken nedan.

Titta på bilden och förklara hur en algoritm fungerar genom att fortsätta meningen ”En algoritm är…”

2 Lektionsdel 2:

Läs om algoritmer

Instruktioner

Läs igenom definitionen av vad en algoritm är och besvara frågorna.

Definition av en algoritm

[e]n algoritm /…/ är en noggrann plan, en ändlig uppsättning regler som bestämmer en följd av operationer för att lösa en specifik typ av uppgift.2

Algoritmer jämförs ibland med recept, alltså att de beskriver i vilken ordning ingredienser ska föras samman för att du ska uppnå ett resultat. Det är alltså algoritmen som bestämmer vilka val vi ska göra och de avgör i sin tur vilken kaka det blir. Vilka val som görs avgörs av en rad omständigheter. Vilka omständigheter som ska leda till vilka val är det som beskrivs i en algoritm.

Källa: 2. Janlert, L-E. och Wiberg, T. Datatyper och algoritmer. Lund: Studentlitteratur, 2000.

Exempel på en algoritm

Frågor att besvara

 1. Förklara med egna ord vad en algoritm är?
 2. Hur kan ett flödesschema användas för att beskriva en algoritm?
3 Lektionsdel 3:

Testa söktjänsters olika algoritmer

Instruktioner

Lös uppgifterna genom att pröva söktjänsterna Google, Bing, Yahoo och DuckDuckGo.

Frågor att undersöka

 1. Vilka sökresultat får du om du söker på orden ”blå bilargoogle.com? Pröva och se.
 2. Vilka annonser får du när du söker på ”blå bilar” via Googles söktjänst?
 3. Testa att ändra träfflistans ”När som helst” till ”Det senaste året”.
 4. Testa hur träfflistan ser ut när du ändrar från ”Sortera efter relevans” till ”Sortera efter datum”.
 5. Vilka sökresultat får du om du söker på ”blå bilar” på bing.com? Är det samma som de sökresultat du fick via Google?
 6. Vilka sökresultat får du om du söker på ”blå bilar” på yahoo.com? Är det samma som de sökresultat du fick via Google och Bing?
 7. Vilka sökresultat får du om du söker på ”blå bilar” på duckduckgo.com? Jämför denna sökning med de du gjorde på Google, Bing och Yahoo. Vilka likheter och skillnader upplever du?
 8. Diskutera algoritmernas betydelse för dina sökningar och sökresultat.
 9. Ta reda på skillnaden mellan söktjänsterna. Vad skiljer Google, Bing, Yahoo och DuckDuckGo åt?
 10. Hur bar du dig åt för att ta reda på skillnaden mellan söktjänsterna?
4 Lektionsdel 4:

Debattera algoritmer

Instruktioner

Den information som vi tar del av via olika söktjänster styrs alltså i hög grad av algoritmer. Använd nu era slutsatser och förbered en debatt där ni debatterar algoritmernas betydelse för vilken information vi tar del av på nätet.

Debatt

 • Lag A: Är för att algoritmer styr vilken information vi tar del av.
 • Lag B: Är mot att algoritmer styr vilken information vi tar del av.

Ta fram argument för respektive ståndpunkt och genomför en debatt.

5 Lektionsdel 5:

Tips på lektion att fortsätta med

Instruktioner

Fördjupa dina kunskaper i källkritik genom att göra lektionen Granska och förstå webbadresser

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss