Trygg och säker på nätet

Lektionen handlar om reflektera kring vad ett ansvarsfullt användande av digitala medier innebär utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Boel Nygren är ämneslärare och har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att låta eleverna sätta ord på sina tankar om vem som bär ansvar för barns och ungas säkerhet.

Förberedelser

Eleverna ska sätta ord på vem de tycker bär ansvar för barns och ungas säkerhet i olika situationer. För att eleverna lättare ska se att ansvaret för deras säkerhet på nätet kan vara både deras egen, de vuxnas eller till exempel ett företags så är det bra om de får jämföra med andra situationer. Läs igenom listan i lektionsdel 1 ”Vem har ansvar” och välj de tre (vid sidan om säkerhet på nätet) som du tror är mest angelägna för din klass att diskutera lite djupare. Elevernas ålder, var de bor, hur de tar sig till och från skolan, hur mycket tid de tillbringar i skolan, på fritids eller ensamma hemma och så vidare avgör vilka områden som passar bäst att ta upp. De förslag ni inte tar upp första gången kan ni gärna återkomma till vid ett senare tillfälle. Här kan du läsa mer om barns och ungas säkerhet på nätet, BRIS och Rädda Barnen.

Genomförande

Eleverna arbetar i par med att läsa och markera vem de tycker har ansvar för att de är trygga och säkra i olika situationer. Be dem komma ihåg vilka punkter de var oeniga om. Gå i helklass igenom vilka punkter som eleverna var oeniga om. Fundera kring varför ni var oeniga. Gå sedan vidare och låt eleverna besvara frågorna om de tre punkter du har valt och de punkter som är kopplade till aktiviteter på nätet. Gå igenom svaren tillsammans.

Fördjupning

Listan kan fungera som utgångspunkt för samtal vid ett föräldramöte. Om eleverna har gjort lektionen kan föräldrarna också jämföra sina tankar med hur barnen har resonerat. Det finns ofta en skillnad mellan vad barnen uppfattar som hotfullt och otryggt och vad deras föräldrar uppfattar som hot och otrygghet i barnens vardag.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vem har ansvar?

Instruktioner

Läs listan och sätt kryss för den du tycker har mest ansvar.

Vem har ansvar?

Arbeta tillsammans med en eller två klasskamrater och diskutera vem ni tycker har störst ansvar för säkerheten. Var och en sätter kryss på sin lista. Kom ihåg vilka punkter ni har mest olika uppfattning om.

Vem har ansvar för att

 • jag är trygg och säker på väg till och från skolan (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • jag är trygg och säker på badplatsen (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • jag är trygg och säker i simhallen (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • jag är trygg och säker när jag åker buss, flyg eller tåg (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • jag är trygg och säker när jag åker bil (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • jag är trygg och säker i skolan (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • jag är trygg och säker på min fritidsaktivitet (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • jag är trygg och säker när jag spelar spel online (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • jag är trygg och säker när jag tittar på film eller program (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • jag är trygg och säker när jag lagar mat (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • jag är trygg och säker när jag cyklar (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • jag är trygg och säker när jag leker utomhus med en kompis (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • jag är trygg och säker när jag leker ensam utomhus (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • jag är trygg och säker när jag använder sociala medier (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • jag är trygg och säker när jag chattar (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • jag är trygg och säker när jag söker på YouTube (jag) (mina föräldrar) (skolan)
 • jag är trygg och säker när jag laddar ner appar (jag) (mina föräldrar) (skolan)
2 Lektionsdel 2:

Sammanfatta och reflektera

Instruktioner

Arbeta i par och reflektera över frågan nedan.

Sammanfatta och reflektera

 • Hur kan det bli tydligare vem som har ansvar för min trygghet i skolan, i hemmet, på fritiden och på nätet?
 • Skriv ner era tre bästa tips på hur man känner sig säker i skolan, hemma, på fritiden och på nätet.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss