Skydda din mobiltelefon

Lektionen handlar om säkerhet vid teknikanvändning och hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala medier.

Boel Nygren är ämneslärare och har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att eleverna ska få en bild av begreppet säkerhet och vad det kan betyda i relation till digitala resurser som exempelvis en mobiltelefon.

Förberedelser

Förbered en uppsättning bilder/lista på ord per grupp.

Genomförande

Dela in eleverna i mindre grupper. Be gruppen titta på bilderna och bestämma vilka de tycker är viktiga för den egna mobiltelefonens säkerhet. Övningen blir lite svårare om grupperna också måste välja bort två alternativ och rangordna sina val. Lyssna till elevernas samtal och uppmuntra dem att motivera hur de tänker. Avsluta med att prata i helklass om vilken typ av säkerhet de olika förslagen representerar och vad de skyddar mot. Låt grupperna presentera och motivera något av sina val.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 7-9)

Tekniska lösningar

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik, samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som kan bidra till hållbar utveckling.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Vad använder du din mobiltelefon till?

Instruktioner

Sitt tillsammans i par och besvara frågorna.

Vad använder du din mobil till?

 • Har du en egen mobil?
 • Hur viktig är din mobil?
 • Vad använder du den till? Gör en lista:
  • jag använder min mobil för att fotografera…
  • jag använder min mobil för att anteckna…
  • jag använder min mobil till…
  • jag använder min mobil till…
2 Lektionsdel 2:

Vilka skydd väljer du?

Instruktioner

Arbeta i par och välj de fyra viktigaste skydden till din telefon.

Vilka är de viktigaste skydden för din mobiltelefon?

 • skärmskydd
 • mobilskal
 • skärmlås
 • lösenord
 • hitta min mobil (hitta min iPhone)
 • antivirusprogram
 • ett uppdaterat operativsystem

Titta på bilderna/listan. Vilka fyra skydd skulle du välja till din telefon? Fundera tillsammans med en kompis och försök att motivera era val.

3 Lektionsdel 3:

Jämför och sammanfatta

Instruktioner

Jämför era val med varandra.

Jämför era val i klassen

Gå igenom alla listor och lyssna på hur alla har valt.

 • Var det svårt att välja bara fyra skydd?
 • Var det många som valde lika?
 • Var det något skydd som ingen valde?
 • Varför är det viktigt att skydda sin telefon?

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss