Programmering och begrepp

Lektionen bygger på att ge eleverna en möjlighet att prata om och få förståelse för några ord och begrepp som de kopplar till programmering och datorer.

Lektionen grundar sig på material som vuxit fram och använts under Christina Löfvings (IT-mamman) lektioner i årskurs 1–6.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att prata om elevernas språk och begrepp utifrån programmering och teknik, samt samtala om begrepp som eleverna använder när de pratar om digital teknik.

Förberedelser

Läs igenom följande avsnitt om kod så att du har en förförståelse för vad kod och programmeringsspråk är:

En dator gör bara det som en programmerare har sagt till den att göra. Datorer använder bara ettor och nollor när de arbetar. För att kunna ge datorn instruktioner behöver vi kunna skriva maskinkod, eller åtminstone ett språk som kan översättas till maskinkod. Dessa språk kallas programmeringsspråk. I programmeringsspråken används ord som vi människor förstår, men som i ett programmeringsspråk får en absolut betydelse som inte kan tolkas eller missförstås. Detta är viktigt eftersom att datorer inte kan tolka ords betydelse eller värde.

Genomförande

Låt eleverna samtala om frågorna nedan och ha sedan ett gemensamt samtal om vikten av att ha tillgång till språk och begrepp i vår och elevernas vardag. Därefter skapar ni en gemensam lista på viktiga ord som kopplas till programmering och kod. Ord som kan tänkas dyka upp i övningen är bland andra kod, källkod, programmeringsspråk, dator, robot, skript, bugg, loop, hackare och glitch.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 4-6)

Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Läsa och skriva

 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Språkbruk

 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Brainstorma kring begreppet kod

Instruktioner

Brainstorma två och två om begreppet kod. Prata sedan i helklass om era tankar.

Frågor att fundera över

 1. Fundera över följande frågor:
  • Vad är kod?
  • Vilka skriver kod?
  • Vilka använder kod?
  • Varför finns kod?
 2. Samtala med en klasskompis. Vilka begrepp och ord kopplar ni till kod?
 3. Samla allas tankar kring ordet kod på tavlan.
 4. Prata om varför det kan vara viktigt att förstå vad ord betyder.
2 Lektionsdel 2:

Diskutera betydelsen av kunskaper om ord och begrepp

Instruktioner

Börja med att enskilt fundera kring frågorna här nedanför. Bilda sedan grupper och diskutera tillsammans.

Diskussionsfrågor:

 1. Kunskap om språk, ords betydelse och värde, kan göra att du tillhör en grupp och förstår de andra i gruppen. På samma sätt som du, när du inte kan eller förstår ord som behövs i ett visst sammanhang, kan känna dig utanför. Fundera på en situation där du inte förstått ord och begrepp och därför känt dig utanför.
 2. Tror du att kunskaper om ord och begrepp som kommer från programmeringens värld gör att vi lättare förstår hur datorer fungerar? Motivera hur du tänker.
 3. Tror du kunskaper om programmeringsspråk gör att vi får mer distans till tekniken? Motivera ditt ställningstagande.
3 Lektionsdel 3:

Sammanfatta och reflektera

Instruktioner

Sammanfatta vad ni pratat om genom att gemensamt samla alla de ord som ni förknippar med datorer och programmering.

Sammanfatta

 1. Vilka ord förknippar ni med programmering? Skriv ner alla som ni kommer på.
 2. Ta reda på vad de betyder och gör en gemensam samling av ord som kopplas till programmering.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss