Olika perspektiv på en källa

Lektionen bygger på två enkla övningar för att få igång elevernas egna tankar och hjälpa dem fundera över vad digital källkritik innebär i praktiken.

Kristina Alexanderson har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att eleverna ska öva på att vara källkritiska och få förståelse för att det finns olika perspektiv på en källa.

Förberedelser

När ni ska arbeta med att analysera bilden i lektionsdel 1 kan det vara bra att under samtalet hjälpa eleverna att hitta till orden sant, falskt, information, fakta, åsikt, fantasi, påhitt, kontrollera samt granska. Använd frågorna som stöd om eleverna inte kommer igång på egen hand.

Skriv ut bilden så att eleverna får en bild per par.

Inför lektionsdel 2 kan du förbereda dig genom att läsa igenom lärardelen i lektionerna Undersök Google samt Sökkritik.

Genomförande

I lektionsdel 1 arbetar eleverna i par och besvarar frågor om bilden för att reflektera över att olika källor kan ge olika information fast de handlar om samma sak.

I lektionsdel 2 får eleverna öva på att bildgoogla och reflektera över sitt sökresultat.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 1-3)

Bildanalys

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Titta på bilden

Instruktioner

Arbeta i par. Titta på bilden och besvara frågorna.

Frågor att fundera över

 • Vad ser du på bilden? Beskriv bilden.
 • Är de två fruktskålarna likadana?
 • Varför tror du att det står olika saker om bananerna i de två skålarna?
 • Vilken skål skulle du välja om du blev sugen på en banan? Varför då?
 • Vad tror du att personen på bilden gör?
2 Lektionsdel 2:

Bildgoogla

Instruktioner

Gör övningen nedan och jämför sedan i helklass om ni fått samma resultat.

Bildgoogla på fruktfat

 • Använd Googles bildsökningstjänst.
 • Bildgoogla på ”fruktfat” och se vad du får för resultat.
 • Var det någon bild som gjorde dig förvånad?
 • Fick alla i klassen samma bilder på sin skärm?

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss