Nyheter sprids i raketfart

Lektionen är ett enkelt sätt introducera eleverna till digital källkritik.

Kristina Alexanderson har tagit fram lektionsmaterialet inom ramen för arbetet som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att på ett enkelt sätt få eleverna att själva reflektera över vad det innebär att vara källkritisk.

Förberedelser

När ni ska arbeta med att analysera bilden i lektionsdel 1 kan det vara bra att under samtalet hjälpa eleverna att hitta till orden sant, falskt, information, fakta, åsikt, fantasi, påhitt, kontrollera samt granska. Använd frågorna som stöd om eleverna inte kommer igång på egen hand.

Klassen ska delas upp i par. Skriv ut bilden så att eleverna får en bild per par. Förbered även tre lappar i var per par med orden sändare, mottagare och budskap.

Genomförande

Hela lektionen utgår från bilden i lektionsdel 1. Först arbetar eleverna i par och därefter sammanfattar ni i helklass det paren kommit fram till.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3)

Att undersöka verkligheten

  • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll i ämnet bild (årskurs 1-3)

Bildanalys

  • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Titta på bilden

Instruktioner

Arbeta i par. Titta på bilden och besvara frågorna nedan. Sammanfatta sedan era intryck i ett gemensamt samtal i klassen.

Frågor att fundera över

  • Vad föreställer bilden? Beskriv den.
  • Vad tror du att de två personerna säger till varandra? Hitta tillsammans på ett kort samtal som passar till bilden.
  • Om du fick höra något helt fantastiskt, nästan osannolikt, av en kompis, vad skulle du göra med den informationen?
  • Tror du att det du ser på bilden kan komma som en nyhet i tidningen nästa dag? Varför? Varför inte?
  • Läs orden på de tre lapparna tillsammans (läraren har förberett tre lappar med orden sändare, mottagare och budskap) och bestäm var på bilden du vill klistra fast dem. Jämför med varandra.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss