Känsliga uppgifter och integritet

Lektionen handlar om etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Kristina Alexanderson har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gjort för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att förklara innebörden i ordet integritet och öka elevernas förståelse för att gränserna för vår integritet innebär olika saker för olika människor i olika situationer.

Förberedelser

Inför arbetet med integritetsbegreppet kan du behöva läsa om vad integritet på nätet kan innebära. Förbered dig genom att titta på presentationen och filmen.

Genomförande

Lektionen bygger på en verklig händelse som visar hur svårt det kan vara att veta vad som kan upplevas som känsligt samt hur det är kopplat till både den enskilda situationen och personen. Lektionen innehåller en ”Heta stolen”-övning där eleverna tar ställning till en rad påståenden. Avsluta med ett gemensamt samtal kring vad det innebär att ha hemligheter och vad som krävs för att man ska våga dela dem både på nätet och i verkliga livet.

Fördjupning

Titta även på att fortsätta arbetet med lektionen Rätten att få vara privat på nätet som handlar om olaga integritetsintrång.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Språkbruk

 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

"Mina vänner" (underlag för samtal)

Instruktioner

Läs texten och fundera på frågorna.

Text att läsa

Under en lära-känna-varandra-övning fick eleverna i årskurs två (8 år) i uppgift att fylla i ett formulär som det nedan.

Alla barn i klassen deltog, men en elev valde att bara fylla i sitt namn, eftersom eleven tyckte att frågorna handlade om saker som den nya fröken inte behövde känna till.

När lektionen var slut uppmanades alla elever att berätta för bänkgrannen vad de hade skrivit innan de lämnade in sina svar till läraren. Eleven som bara skrivit sitt namn fick ta hem lappen, som läxa, för att kunna lämna den ifylld dagen efter. Dagen därpå lämnade eleven in lappen med sitt namn och svaret ”det har du inte med att göra” på de övriga raderna.

Frågor att fundera över

 • Läs igenom lappen med frågor som eleverna fick. Varför tror du att en elev valde att inte besvara frågorna?
 • Hade du svarat på frågorna tror du? Motivera ditt ställningstagande och prata med en kompis.
 • Finns det frågor på lappen som du inte tycker att fröken borde ställa? Vilka och varför?
 • Inga andra elever reagerade, varför tror du att det var så?
 • De här frågorna svarade eleverna på i klassrummet, hade det varit skillnad om de hade svarat på dem på nätet?
 • Finns det uppgifter som är känsligare på nätet jämfört med i ett klassrum eller kompisar emellan?

2 Lektionsdel 2:

Vad är integritet?

Instruktioner

Gör övningen nedan i helklass.

Övning

Gör en ”Heta stolen”-övning. Ställ era stolar i ring och sätt er ner. Låt en plats vara tom. Lyssna till påståendena. Om du håller med om det som påstås sitter du kvar på din plats. Om du inte håller med, utan tycker att något är känsligt, ställer du dig upp och byter plats.

Påståenden att ta ställning till

 1. Jag kan berätta vad jag heter för vem som helst, var som helst.
 2. Jag vill gärna att det jag gör på nätet förblir privat.
 3. Jag berättar för mina föräldrar om jag struntat i läxan.
 4. Jag berättar gärna för klassen om mitt gosedjur som har ett lite barnsligt namn.
 5. Mina föräldrar får gärna sprida mina bebisbilder på nätet.
 6. Om jag blir känd skulle jag gärna berätta min mest pinsamma hemlighet i en tv-intervju.
 7. Om jag fick mycket betalt skulle jag lätt kunna avslöja allt om mig själv.
 8. Allt jag säger på nätet kan alla få ta del av.
 9. Bara jag får vara med mina kompisar avstår jag gärna från mina hemligheter.

Avsluta med att gemensamt fundera kring när det är enkelt att dela med sig av hemligheter och när man vill att de ska förbli hemliga.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss