Granska YouTube

Lektionen handlar om att få en grundläggande förståelse för hur du kritiskt kan granska innehåll på YouTube.

Kristina Alexanderson har tagit fram lektionsmaterialet inom ramen för arbetet som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med den här lektionen är att öka elevernas medvetenhet om källor och källkritik genom att de får öva på källkritisk granskning på YouTube.

Förberedelser

Börja med att titta igenom materialet om YouTube och titta på filmen som eleverna ska granska i lektionsdel 2. En enkel analys finns i filmen nedan.

En mer utförlig presentation kan du hitta i dokumentet (pdf) om YouTube en massa TV-kanaler.

Genomförande

Låt eleverna arbeta i grupper med att ta reda på mer om hur YouTube är uppbyggd och fungerar utifrån de frågor som finns i lektionsdel 1. Låt dem sedan analysera filmen i lektionsdel 2 och jämföra sina resultat med varandra. Avsluta med att gemensamt reflektera kring YouTube och dess innehåll.

Fördjupning

Ni kan fortsätta arbeta med källkritisk analys genom att göra den fristående fortsättningen av lektionen och granska vilken typ av källa som webbplatsen är. Är det en primär eller en sekundär källa? Är källan äkta, tendentiös, aktuell och oberoende?

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll för ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll för ämnet svenska (årskurs 7-9)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Hur fungerar YouTube?

Instruktioner

Arbeta i en grupp och besvara frågorna.

Frågor att besvara

 1. Vad är YouTube för sorts webbplats?
 2. Berätta lite kort om webbplatsens historia. Varför startades tjänsten? När och hur?
 3. Beskriva hur svenskarna använder internet (utgå från statistiken i rapporten ”Svenskarna och internet 2018”).
 4. Skiljer sig din användning av internet jämfört med andra svenskars i genomsnitt? Beskriv hur!
 5. Använder du YouTube? Om ja, ge exempel på kanaler som du följer och vad du söker där.
 6. Vilka är de största YouTube-kanalerna och hur vet du det?
2 Lektionsdel 2:

Granska ett YouTube-klipp

Instruktioner

Titta på klippet och besvara frågorna.

The first Kiss laddades upp av Tatia PIlieva

Frågor att besvara

 1. Vilken kanal (vem är avsändaren?) ligger klippet på? Beskriv den Youtubern utifrån innehållet som finns på kanalen.
 2. Hur många visningar har klippet? Varför tror du att klippet har så många visningar?
 3. Sammanfatta kort innehållet i filmen. Vad handlar den om? Hur är den gjord? Vilka deltar? Och varför?
 4. Filmen presenteras av Wren. Vad är Wren för något? Och vilken roll har de i filmen?
 5. Vilket syfte har filmen? Finns det något dolt budskap? Om det finns ett dolt budskap vad skulle det kunna vara?
3 Lektionsdel 3:

Sammanfatta era slutsatser

Instruktioner

Sammanfatta era slutsatser med hjälp av frågorna.

Sammanfatta era slutsatser

 1. Vad är YouTube för sorts källa?
 2. Vad ska man tänka på när man ska granska information på YouTube?

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss