Granska syftet med skolans webbplats

Lektionen handlar om kritiskt granska en källa som eleverna känner för att få en grundläggande förståelse för källkritik och för hur information presenteras på webben.

Kristina Alexanderson har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gjort för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öka elevernas medvetenhet om källor och källkritik. De övar färdighet genom att de göra en källkritisk granskning av skolans webbplats.

Förberedelser

Du som lärare bör ha sett filmen om att granska en webbplats i lektionsdel 1. Besök också din skolas webbplats. Är den tydlig och transparent? Eller otydlig och svårnavigerad? Oavsett vilket så är det bra om du som lärare har tittat på webbplatsen och noterat eventuella svårigheter innan du sätter eleverna på att göra samma uppgift.

Genomförande

Titta gemensamt på filmen om att granska en webbplats. Låt eleverna arbeta i grupp med uppgifterna och jämföra sina resultat med varandra. Avsluta med att diskutera hur och om ni skulle kunna göra webbplatsen tydligare.

Fördjupning

Ni kan fortsätta arbetet med den källkritiska analysen genom  den fristående fortsättningen av lektionen som handlar om att granska vilken typ av källa webbplatsen är. Är det en primär eller en sekundär källa? Är källan äkta, tendentiös, aktuell och oberoende?

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll för ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll för ämnet svenska (årskurs 7-9)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Titta på filmen att granska en källa

Instruktioner

Titta på filmen om att granska en webbplats och besvara frågorna.

Frågor att besvara

 1. Vad är en webbplats?
 2. Beskriv hur du gör när vill avgöra syftet med YouTube?
2 Lektionsdel 2:

Skapa en digital källa

Instruktioner

Arbeta i mindre grupper och redovisa för klassen.

Gör en webbplats för din skola

Tänk er att er skola saknar en officiell webbplats och att ni har fått i uppdrag att skapa en digital källa – att göra er skolas officiella webbplats. Webbplatsen ska berätta om skolans verksamhet.

Inför ert arbete behöver ni bestämma en del saker tillsammans.

 • Varför ska skolan ha en webbplats?
 • Vilket syfte har webbplatsen? Ska den:
  – sälja
  – underhålla
  – påverka
  – informera
 • Vem ska besöka webbplatsen? Vilken målgrupp gör ni webbplatsen för?
 • Vilket innehåll ska finnas på webbplatsen?
 • Hur väljer ni att presentera innehållet? Med texter, bilder, länkar, filmer eller något annat? Motivera ert val kopplat till syfte och målgrupp.
3 Lektionsdel 3:

Granska skolans webbplats

Instruktioner

Arbeta i par och besök er skolas webbplats. Undersök och beskriv vilken typ av källa det rör sig om. Föreställ er att det är första gången ni besöker webbplatsen.

Granska och beskriv skolans webbplats. Använd frågorna som stöd.

 • Vad möter er? Beskriv webbplatsen. Finns det bilder, filmer, länkar, texter och så vidare?
 • Vem tror ni att webbplatsen vänder sig till? Vilka mottagare/besökare är den gjord för?
 • Vilket är syftet med webbplatsen? Är det att:
  – sälja
  – underhålla
  – informera
  – påverka?
4 Lektionsdel 4:

Är källan vad den utger sig för att vara?

Instruktioner

Arbeta i samma grupper som tidigare och undersök webbplatsens ”om-sida”.

Vad säger skolans om-sida?

 1. Av om-sidan ska det framgå för vem en webbplats finns och vilket syfte den har. Vad står det på skolans om-sida? Vilket är syftet och för vem finns webbplatsen?
 2. Stämmer det som står på om-sidan på skolans webbplats överens med innehållet som ni hittade när ni undersökte den? Motivera ert ställningstagande och ge gärna exempel.
 3. Var det lätt eller svårt att hitta om-sidan på er skolas webbplats? Varför är det bra att känna till var den informationen finns?

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss