Grunderna i programmering - symboler (lektion 3 av 5)

Lektionen handlar om att träna på att skriva instruktioner och använda loopar.

Anna Eriksson är fritidspedagog och arbetar med digital kompetens tillsammans med elever.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att öva på att skriva instruktioner och förkorta dem med hjälp av loopar.

Förberedelser

Lektionen kan vara en fortsättning när du har gjort materialet i lektionerna Grunderna i programmering – skapa instruktioner och Grunderna i programmering – loopar.

Genomförande

Lektionen består av en kort repetition av loopar och väderstreck, sedan arbetar eleverna med arbetsbladet. Avsluta tillsammans med att se hur eleverna har löst uppgiften.

Material:

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet matematik (årskurs 1-3)

Algebra

 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Att styra föremål med programmering.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)

Berättande texter och sakprosatexter

 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Centralt innehåll i ämnet idrott och hälsa (årskurs 1-3)

Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Begrepp och förutsättningar

Instruktioner

Arbeta i par med frågorna och uppgiften.

Uppgift

 • Vilka fyra huvudväderstreck finns det?
 • Vad är en loop?
 • Hur gör du om du vill upprepa en instruktion? Till exempel instruktionen att ta sex steg väster ut (till vänster)?
 • Du ska skriva instruktioner på en karta. Använd vädersträcken:
  • N (norr) pil uppåt
  • S (söder) pil neråt
  • Ö (öster) pil höger
  • V (väster) pil vänster
2 Lektionsdel 2:

Skriv instruktioner för att komma till skatten

Instruktioner

Använd arbetsbladet och skriv en instruktion.

Uppgift

Skriv instruktioner för att komma till skatten i arbetsbladet nedan.

3 Lektionsdel 3:

Reflektera

Instruktioner

Visa era instruktioner för varandra och reflektera över frågorna nedan.

Frågor att reflektera över

Visa era instruktioner för varandra.

 • Är de alla likadana?
 • Hur många loopar använde du?
 • Finns det flera lösningar?
 • Blev instruktionerna olika långa? Vad beror det på?

Har du synpunkter på IIS Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss