Får du fotografera här?

Lektionen handlar om att göra elever medvetna om hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Boel Nygren är ämneslärare och har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att uppmärksamma eleverna på de lagar och regler som finns gällande fotografering.

Förberedelser

Repetera dina egna kunskaper om kränkande fotografering. Lagen om kränkande fotografering handlar om att man inte får fotografera utan tillåtelse på vissa platser, exempelvis på en toalett eller i ett omklädningsrum. Det är också bra om du gått igenom skolans policy och regler när det kommer till fotografering. En aspekt av juridik som kan uppröra är att svaret på om något är olagligt eller inte många gånger är “det beror på”. Var därför beredd på att inte kunna ge eleverna säkra svar vid varje fråga som uppstår.

Genomförande

Låt eleverna ta ställning till om, och i vilken situation, de skulle vilja bli fotograferade på följande platser:

 • skoltoaletten
 • omklädningsrummet
 • skolmatsalen
 • skolsalen

Sedan ska eleverna ta reda på vilka regler som finns på skolan kring fotografering, samt lite mer om lagstiftningen kring kränkande fotografering.

Fördjupning

För äldre elever kan en fördjupning av ämnet handla om att söka efter tidningsartiklar om just kränkande fotografering. De kommer troligen hitta flera exempel på situationer som inte faller in under lagen om kränkande fotografering. Låt eleverna läsa och diskutera och avsluta med att låta dem sammanfatta sina tankar efter lektionen i en krönika.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 4-6)

Språkbruk

 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Centralt innehåll i ämnet religionskunskap (årskurs 7-9)

Etik

 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Var får du fotografera?

Instruktioner

Titta på bilderna och fundera på var man får fotografera.

Skulle du vilja bli fotograferad här?

När, var och hur skulle du vilja – eller inte vilja – bli fotograferad? Reflektera och ta ställning.

 1. På skoltoaletten
 2. I en skolkorridor
 3. I ett omklädningsrum
 4. I skolmatsalen
 5. I en skolsal
2 Lektionsdel 2:

Undersök och ta reda på

Instruktioner

Arbeta i grupp tre och tre.

Ta reda på

 • Finns det regler kring fotografering på din skola? Om ja, vilka är dessa regler?
 • Känner du till lagar och regler för hur man får fotografera andra?
 • Är det okej att:
  • fotografera människor på gatan utan att de vet om det?
  • fotografera människor i deras hem utan att de vet om det?
  • fotograferna människor som badar och solar på en strand?
  • fotografera människor i ett omklädningsrum utan att de vet om det?
 • Kränkande fotografering är ett brott. Ta reda på vad lagen säger om kränkande fotografering. Du kan läsa om lagstiftningen i tidningen ”Kamera och Bild” i artikeln Kränkande fotografering – så undviker du att bli en kriminell fotograf.
3 Lektionsdel 3:

Sammanfatta era slutsatser

Instruktioner

Sammanfatta era slutsatser i par.

Sammanfatta reglerna kring fotografering

Använd bilden och förklara hur fotografen ska agera på din skola.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss