En introduktion till källtillit

Lektionen ger eleverna en introduktion till att tänka kring källkritik från perspektivet vilka källor vi litar på och varför?

Kristina Alexanderson har arbetat fram lektionsmaterialet inom ramen för det arbete som Internetstiftelsen gör för att stärka pedagogers och elevers digitala kompetens.

Se lärarinstruktioner

Lektionens syfte

Syftet med lektionen är att väcka frågan om vilka källor som eleverna kan lita på för att kunna ha dem som referenspunkt i arbetet med att granska källor på nätet.

Förberedelser

Gå igenom påståendena i lektionsdel 1 och fundera kring när du skulle ha källtillit. Vilka källor är du extra kritisk mot och vilka litar du på, samt varför? I pdf:en ”Källtillit – vad får oss att lita på källor?”.

Genomförande

Inled med att låta eleverna fundera enskilt innan de i par samtalar om när, och i vilka situationer, de skulle lita på källorna. De ska ta ställning till vilken grad de litar på källorna enligt en gradering från väldigt trovärdig till inte alls trovärdig, samt bör kunna förklara varför de placerat sin tilltro på skalan. Därefter gör ni en gemensam genomgång av en metod kring faktorer som ökar vår källtilltro. Slutligen får eleverna fundera kring att formulera en modell för vilka faktorer som är viktiga för vår tilltro till digitala och analoga källor.

Se läroplanskoppling

Skolans uppdrag

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Centralt innehåll i svenska (årskurs 4-6)

Informationssökning och källkritik

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6)

Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 7-9)

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Definera källtillit

Instruktioner

Titta på filmklippet!

 

UR: Källtillit | Vilka källor litar du på?

Frågor att besvara:

 1. Vilka (5) faktorer gör källor mer tillförlitliga?
 2. Vilka ska man lita på och varför?
 3. Vilka förklaringar ger Jack Werner till att du ska lita på journalister?
2 Lektionsdel 2:

Vilka källor litar du på?

Instruktioner

Arbeta först enskilt och sedan i par.

Uppgift

Gå igenom listan av källor och ta ställning till om du har förtroende för dem eller inte. Gradera ditt förtroende till källan utifrån skalan.

Stort förtroende ————————————————— Litet förtroende

Motivera ditt ställningstagande.

Litar du på följande källor och i vilken grad?

 • Wikipedia
 • Mamma
 • Skolbiblioteket
 • Kompisens Snapchat inlägg
 • Internet
 • Googles söktjänst
 • Nationalencyklopedin
 • Facebook-vänner
 • Läroboken
 • Morgontidningen
 • Influencers på sociala medier
 • En händelse från CNN på Instagram
 • Aftonbladet
 • Lokaltidningen
 • SVT
 • Rektorn
 • Sveriges Radio
 • Forskningsrapporter från Lunds universitet
3 Lektionsdel 3:

Vad gör att vi litar på källor?

Instruktioner

Ta ställning till vilka faktorer som gör att vi litar på källor. Arbeta i par.

Uppgift

Gå igenom listan med källor och fundera på vilka saker som påverkar din tillit eller ditt förtroende till källor. Anser du att din källtillit är större om källan är

 • saklig
 • känslofylld
 • transparent i hur källan fungerar
 • om du har kunskap om källans motiv och funktion
 • din relation till källan
 • din kunskap om hur källan fungerar.

Motivera ditt ställningstagande.

Ta ställning till följande källor:

 • Wikipedia
 • Mamma
 • Skolbiblioteket
 • Kompisen Snapchat inlägg
 • Internet
 • Googles söktjänst
 • Nationalencyklopedin
 • Facebook-vänner
 • Läroboken
 • Morgontidningen
 • Influencers på sociala medier
 • En händelse från CNN på Instagram
 • Aftonbladet
 • Lokaltidningen
 • SVT
 • Rektorn
 • Sveriges Radio
 • Forskningsrapporter från Lunds universitet
4 Lektionsdel 4:

Avslutande reflektion

Instruktioner

Läs igenom citatet från Jutta Haider (forskare i Lund) och reflektera kring hennes påstående.

Uppgift

Läs citatet nedan och fundera över de efterföljande frågorna.

I artikeln ”Därför ska du bry dig om källkritik” på sajten Internetkunskap säger Jutta Haider:

– Vi hinner inte lägga tid på att granska alla påståenden vi stöter på i sociala medier. Därför behöver vi hitta källor som vi faktiskt litar på. Då kan vi i en nyhetssituation jämföra information från andra källor med dem.

 • Instämmer du i Haiders påstående? Motivera ditt ställningstagande.
 • Skriv ner dina tre bästa tips på källor som du för det mesta kan lita på.
5 Lektionsdel 5:

Extramaterial

Instruktioner

Läs igenom två artiklar om källkritik på Internetkunskap och gör sedan uppgiften.

6 Lektionsdel 6:

Tips på lektion att fortsätta med

Instruktioner

Fördjupa dina kunskaper i källkritik genom att göra lektionen Undersök Wikipedia som källa

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss