Reflektera kring anonymitet på nätet

Den här lektionen handlar om anonymitet och hur det påverkar vårt agerande.

Lektionen är skapad av Filippa Mannerheim (historie- och svensklärare) som en del av ett arbete kring nätetikett för högstadiet.

Se lärarinstruktioner

Syftet med lektionen

Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om hur anonymitet kan påverka vårt sätt att kommunicera och interagera.

Förberedelser

Du som lärare behöver ha satt dig in i frågan om anonymitet genom att läsa igenom notisen Rudeness on the internet från 2012 som belyser frågan om hur ögonkontakt påverkar människans sätt att uttrycka sig.

Genomförande

Lektionen inleds med en inlevelseövning där eleverna prövar olika grader av anonymitet i en tänkt kommunikationssituation. Syftet är att få eleverna att förstå hur det kan påverka ens sätt att uttrycka sig om man har ögonkontakt och behöver stå för de synpunkter man har jämfört med om man är helt anonym och kommunicerar i skrift.

Dela in klassen i sex grupper. Den första och fjärde gruppen får uppgift 1, den andra och femte gruppen får uppgift 2 och den tredje och sjätte gruppen får uppgift 3. I grupperna besvarar eleverna  förslaget om att förkorta sommarlovet och redovisar sedan sina svar för klassen. Följ upp de samtal som förs i grupperna genom att lyfta en del av frågeställningarna i helklass.

Se läroplanskoppling

Centralt innehåll i ämnet samhällskunskap (årskurs 7-9)

Information och kommunikation

 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Samhällsresurser och fördelning

 • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Centralt innehåll i ämnet religionskunskap (årskurs 7-9)

Etik

 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Lektionen

Visa i klassrumsläge

1 Lektionsdel 1:

Tyck till

Instruktioner

Dela in er i sex grupper. Den första och fjärde gruppen får uppgift 1, den andra och femte gruppen får uppgift 2 och den tredje och sjätte gruppen får uppgift 3. Redovisa gruppens arbete för klassen.

Arbeta utifrån följande scenario

På mentorstiden meddelar er mentor att utbildningsförvaltningen i er kommun har fattat beslut om att förkorta sommarlovet med tre veckor. Ni enas snabbt om att ni tycker att det är ett dumt beslut och bestämmer er för att i demokratisk ordning försöka påverka beslutet.

Uppgift 1

Ni bestämmer er för att skriva ett anonymt brev till tjänstemännen på förvaltningen för att tydliggöra era synpunkter.

Uppgift 2

Ni bestämmer er för att skriva ett brev till tjänstemännen på förvaltningen för att tydliggöra era synpunkter. Ni är överens om att  skriva under brevet med era namn och ange era kontaktuppgifter.

Uppgift 3

Ni bestämmer er för att göra ett personligt besök hos förvaltningen för att tydliggöra era synpunkter till de berörda tjänstemännen och politikerna.

2 Lektionsdel 2:

Hur påverkar anonymiteten oss?

Instruktioner

Läs notisen och lös uppgiften.

Uppgift

Läs notisen nedan och fundera på frågorna kopplade till studien den handlar om.

”Att vi är mer elaka på nätet än i verkliga livet har psykologer förklarat med att anonymiteten får oss att släppa alla hämningar. En ny studie visar att det framför allt är avsaknaden av ögonkontakt som får oss att tappa koncepterna.”

Ögonkontakt minskar näthat. Dagens Nyheter, 2012-09-17.

Studien som DN hänvisar till är genomförd på studenter där de lät två grupper chatta med varandra. I den grupp där testpersonerna inte hade ögonkontakt utvecklades samtalet dubbelt så ofta aggressivt. Medan de som hade ögonkontakt lättare kunde förstå den andra människans känslor och signaler.

Källa: Rudeness on the internet

Frågor att reflektera kring

 1. Är det viktigt med ögonkontakt med de personer som man kommunicerar med? Motivera!
 2. Tror du att tonläget på nätet påverkas av att vi inte ser de som vi pratar med?
 3. Tror du att hur ni framförde era åsikter till de som fattat beslut om ett kortare sommarlov påverkades av ifall ni skulle träffa den som fattat beslutet eller inte?
3 Lektionsdel 3:

Anonymitet på nätet

Instruktioner

Diskutera frågorna i par.

Frågor att diskutera

 1. Gör en lista på olika situationer där människor kan tänkas vilja vara anonyma? Tänk både på nätet och IRL.
 2. Är det viktigt att kunna vara anonym på nätet? Motivera och lyft några olika argument för och emot.
 3. När är det viktigt för dig att vara anonym på nätet?
 4. Tror ni att det är skillnad på hur vi uttrycker oss när vi skriver under ett anonymt alias? Beter man sig annorlunda?
 5. Vilka fördelar och nackdelar finns det med att människor kan vara anonyma? Ge några exempel och motivera hur ni tänker.
 6. Vad skulle ett eventuellt förbud mot anonymiteten innebära? För dig personligen? För andra? För medborgare i en demokrati? För människor i en diktatur?
4 Lektionsdel 4:

Diskussionsfrågor kring anonymitet

Instruktioner

Fundera först enskilt på frågorna nedan och diskutera sedan i helklass.

Frågor att diskutera

 1. Är det en demokratisk rättighet att kunna vara anonym på nätet? Eller används anonymitet bara som ett utslag av feghet?
 2. Finns det en koppling mellan anonymitet, yttrandefrihet och demokrati? Förklara!
 3. Hur kommer det att se ut med anonymitet på framtidens internet? Kommer möjligheten att vara anonym finnas kvar? Diskutera!
5 Lektionsdel 5:

Extrauppgift

Instruktioner

Läs igenom artikeln om kommunikation och vilken av ögonkontakt. Sammanfatta sedan dina slutsatser med en kompis och förklara varför kommunikation på nätet kan vara så svår.

Läs igenom den engelska notisen Rudeness on the internet från 2012 (granskad 4 mars 2018).

 1. Sammanfatta kort hur bristen på ögonkontakt påverkar vår kommunikation.
 2. Prata med en kompis och föreslår hur man kan komma förbi problemen med bristen på ögonkontakt.

Har du synpunkter på Digitala lektioner?

Hör av dig till oss! Vi tar gärna emot idéer till nya lektioner och tankar om hur tjänsten borde utformas.

Kontakta oss